Home Intermodal Bugetul MIE 2021-2027: Peste 33 miliarde euro pentru investiții în transport, digitalizare și energie

Bugetul MIE 2021-2027: Peste 33 miliarde euro pentru investiții în transport, digitalizare și energie

Bugetul MIE 2021-2027: Peste 33 miliarde euro pentru investiții în transport, digitalizare și energie

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), unul dintre cele mai importante prgrame UE, va continua cu a doua ediție și va finanța proiecte-cheie în domeniile transporturilor, digitalului și energiei.

MIE 2.0 va funcționa în perioada 2021 – 2027, cu un buget total semnificativ de 33,71 miliarde EUR (în prețuri curente). Contribuția financiară a MIE se acordă în principal sub formă de granturi, cu diferite rate de cofinanțare, în funcție de tipul de proiect.

În domeniul transporturilor, MIE 2.0 va promova rețele interconectate și multimodale în scopul dezvoltării și al modernizării infrastructurii feroviare, rutiere, maritime și a căilor navigabile interioare, precum și în scopul mobilității în condiții de siguranță și securitate. Se va acorda prioritate continuării dezvoltării rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), punându-se accentul pe verigile lipsă și pe proiectele transfrontaliere cu valoare adăugată pentru UE. Suma de 1,56 miliarde EUR din bugetul pentru transporturi va fi utilizată pentru a finanța proiecte feroviare majore între țările beneficiare ale fondurilor de coeziune.

Bugetele alocate pentru fiecare sector vor fi:

  • transporturi: 25,81 miliarde EUR (inclusiv 11,29 miliarde EUR pentru țările beneficiare ale fondurilor de coeziune)
  • energie: 5,84 miliarde EUR
  • sectorul digital: 2,06 miliarde EUR

MIE 2.0 va asigura faptul că, atunci când infrastructura va fi adaptată în vederea îmbunătățirii mobilității militare în interiorul UE, ea va putea avea o dublă utilizare, satisfăcând atât nevoile civile, cât și pe cele militare. Mobilitatea militară va avea un buget separat în cadrul pachetului pentru transporturi, în valoare de 1,69 miliarde EUR.

În sectorul energiei, programul urmărește să contribuie la integrarea în continuare a pieței europene a energiei, îmbunătățind interoperabilitatea transfrontalieră și transsectorială a rețelelor energetice, facilitând decarbonizarea și asigurând securitatea aprovizionării. De asemenea, va fi disponibilă finanțare pentru proiecte transfrontaliere în domeniul generării de energie din surse regenerabile. La definirea criteriilor de atribuire a contractelor va fi luată în considerare coerența cu planurile UE și planurile naționale din domeniile energiei și climei, inclusiv cu principiul „eficiența energetică pe primul loc”.

În domeniul conectivității digitale, sfera de aplicare a programului a fost extinsă pentru a reflecta faptul că transformarea digitală a economiei și a societății în ansamblu depinde de accesul universal la rețele de mare și foarte mare capacitate fiabile și accesibile ca preț. Conectivitatea digitală este, de asemenea, un factor decisiv în reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale. Pentru a fi eligibil să primească sprijin din partea MIE 2.0, un proiect va trebui să contribuie la piața unică digitală și la obiectivele de conectivitate ale UE. Se va acorda prioritate proiectelor care asigură o arie mai mare de acoperire, inclusiv pentru gospodării.

MIE 2.0 accentuează sinergiile dintre sectoarele transporturilor, energiei și economiei digitale, pentru a îmbunătăți eficacitatea acțiunilor UE și a minimiza costurile de punere în aplicare. Acesta va promova activitatea transsectorială în domenii precum mobilitatea conectată și automatizată și combustibilii alternativi.

De asemenea, programul urmărește să integreze acțiunile climatice, ținând seama de angajamentele UE pe termen lung privind decarbonizarea, cum ar fi Acordul de la Paris.

Următoarele etape

Acordul provizoriu la care s-a ajuns depinde de aprobarea Consiliului. Acesta urmează acum să fie înaintat Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) al Consiliului în vederea aprobării. Odată adoptat atât de Consiliu, cât și de Parlamentul European, Regulamentul MIE va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al UE. Se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat: „Mecanismul pentru interconectarea Europei este esențial atât pentru finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), cât și pentru transformarea acesteia într-o rețea mai verde și mai digitală. Mecanismul va servi la crearea de conexiuni de transport transfrontaliere critice, va reorienta o parte mai mare a traficului către căile ferate și căile navigabile interioare și va stimula integrarea multimodală. Trebuie să dispunem de un sistem de transport mai inteligent, mai sustenabil și mai rezistent la crize, iar MIE va juca un rol-cheie în îndeplinirea acestui deziderat.